دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیر   خسروجردی

پست الکترونیکی : khosrojerdi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آبیاری و تاسیسات انتقال آب

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رییس باشگاه پژوهشگران جوان واحدعلوم وتحقیقات وعضوگروه آبیاری

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/12/01

امیر خسروجردی

امیر خسروجردی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^